Veel gestelde vragen:

Algemeen

1. Waar vind ik specifieke dieetinformatie?

Bij zoekfunctie is er de mogelijkheid specifieke dieetinformatie te selecteren. Bijv. bij het aanvinken van lactosevrij, zullen alle producten te voorschijn komen die lactosevrij zijn.

2. Waar kan ik TerraSana producten kopen?

TerraSana producten zijn verkrijgbaar in verschillende winkels. Het kan zijn dat een verkooppunt niet alle producten op voorraad heeft daarom is het handig contact op te nemen met desbetreffende winkelier. Alle verkooppunten.

3. Kan ik als consument producten bij TerraSana bestellen?

Wij zijn een groothandel en consumenten kunnen dan ook niet rechtstreeks bij ons bestellen. Hier kun je adressen vinden van winkels die regelmatig bij ons bestellen. Als je een bepaald product graag wilt kopen, is het raadzaam om even contact op te nemen met de winkelier. Niet elke winkel heeft namelijk alle producten in de winkel op voorraad.

4. Kan ik foto’s en de informatie op deze site gebruiken?

Alle productfoto's op deze site mogen door derden vrij gebruikt worden voor promotionele en informatieve doeleinden. Alle overige foto's mogen alleen gebruikt worden in overleg met de marketing afdeling van TerraSana. Voor de informatie geldt hetzelfde: alle productinformatie mag vrij gebruikt worden voor promotionele en informatieve doeleinden. Alle overige informatie mag alleen gebruikt worden in overleg met de marketing afdeling van TerraSana.

5. Wat moet ik doen als ik een klacht heb over een product?

Wij houden de kwaliteit van alle producten die we leveren nauwlettend in de gaten. Toch zullen er af en toe producten zijn die (tijdelijk) niet de kwaliteit hebben, die ze zouden moeten hebben. Als er iets mis is met het product dat je hebt gekocht, kan je dit het beste doorgeven aan de winkel waar je het hebt gekocht. Als de winkel het product bij ons gekocht heeft, geven zij het weer aan ons door en verwerken wij de klacht.

Wil je de klacht toch rechtstreeks aan ons doorgeven, dan kan dat via het contactformulier. Geef duidelijk om welk product het gaat, wat de klacht is, de houdbaarheidsdatum van het product en bij welke winkel het product gekocht is.

6. De smaak en kleur van een product is anders dan dat ik gewend ben. Hoe kan dit?

Aan biologische producten worden geen stoffen toegevoegd die er voor zorgen dat de smaak en kleur het hele jaar door constant zijn. Daarom zijn we afhankelijk van hoe een oogst in dat jaar is geweest. Ook kunnen er gedurende het jaar verschillen optreden omdat de producent bijvoorbeeld niet genoeg heeft van een partij en bij andere boeren producten moet kopen. De gebruikte rassen kunnen hetzelfde zijn, maar omdat bij de ene boer de zon rijkelijk heeft geschenen en bij de andere boer er veel regen is geweest, krijg je een smaak-, geur- en kleurverschil.

7. Waarom biologisch?

Biologisch is dé manier om lekker en divers eten te produceren met respect voor de natuur, zonder chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en GMO technieken. Behalve eten kan het ook om katoen of verzorgingsproducten gaan.

1. Biologisch eten smaakt lekkerder

Biologische gewassen worden niet opgejaagd, maar krijgen de tijd om te groeien, te rijpen en op smaak te komen. Het geheim van de smaak? Biologische groenten worden niet zo zwaar bemest. Ook de dieren krijgen de ruimte om in hun eigen tempo te groeien en volwassen te worden. Daarom is biologisch vlees voller van smaak.

2. Meer vitaminen en mineralen

Biologische groenten bevatten meer vitamine C, en vaak ook meer mineralen en anti-oxidanten dan gangbare. Ook bevatten ze minder resten van bestrijdingsmiddelen en minder nitraat. Daarom zijn biologische groenten en fruit gezonder en voedzamer dan gangbare. Vooral kleine kinderen kunnen beter biologische voeding eten. Er zijn residuen die een schadelijk effect kunnen hebben op hun ontwikkeling. Wie biologisch kiest, zit zeker goed.

3. Biologische dieren hebben het beter

Biologische zuivel, eieren en vlees komen van dieren die een goed leven hebben gehad. Biologische boeren vinden het welzijn van hun dieren belangrijk en houden rekening met de aard van het beestje. Ze houden kleinere hoeveelheden dieren en laten ze niet te dicht op elkaar leven. Varkens kunnen naar buiten en wroeten in de modder. Kippen scharrelen rond. Koeien staan een groot deel van het jaar in de wei. In de stallen zijn ramen, er komt frisse lucht binnen en er ligt stro op de vloer. Ingrepen, zoals het afknippen van de staart, zijn niet toegestaan. Biologische producten eet je met een gerust hart.

4. Echte geur, kleur en smaak

Biologische voeding is puur natuur. Er worden geen synthetische conserveringsmiddelen, smaak-, geur- en kleurstoffen toegevoegd bij de verwerking. Er komen steeds meer aanwijzingen dat dergelijke stoffen de oorzaak van allergieën en gedragsproblemen bij kinderen kunnen zijn. Puur natuur is beter.

5. Geen gentechnologie

De biologische landbouw is gentech-vrij. De biologische landbouw wil geen gentech gebruiken omdat er nog veel vragen zijn over de veiligheid en de beheersbaarheid van deze techniek. Maar bovenal omdat de biologische landbouw wil blijven uitgaan van natuurlijke processen. Biologische boeren en tuinders willen met de natuur samenwerken in plaats van de natuur te veranderen door genetische manipulatie. Met een biologisch product weet u zeker dat u gentech-vrije voeding eet.

6. Planten met natuurlijke weerstand

Biologische groenten en fruit worden geteeld zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Om ziekten en plagen te voorkomen, worden andere maatregelen genomen. Er wordt alleen dierlijke mest en compost gebruikt, vaak van het eigen bedrijf. Dat houdt de bodem vruchtbaar. Biologische tuinders en akkerbouwers kiezen sterke plantenrassen die gewend zijn op eigen kracht te groeien. Ook met vruchtwisseling - door elk seizoen een ander gewas op een perceel te telen - kan de biologische tuinder veel problemen voorkomen. Onkruid wordt gewied met de hand of met de wiedmachine. Planten met een natuurlijke weerstand zijn gezonder.

7. Een eerlijke prijs

Voor biologische producten betaalt u een eerlijke prijs. Daarmee krijgt de biologische boer een eerlijk inkomen. Dat is belangrijk in een tijd waarin steeds meer boeren hun bedrijf moeten opgeven. Voor biologische boeren in de derde wereld is een eerlijke prijs nog meer van belang. Een boer die zelf genoeg verdient, kan z'n kinderen naar school sturen en een toekomst bieden.

8. Een mooier landschap

Een weiland met koeien, dat hoort bij Nederland. Gelukkig lopen op een biologische boerderij de koeien een groot deel van het jaar buiten. Onderzoek heeft aangetoond dat biologische bedrijven meer bijdragen aan een mooi landschap dan gangbare. Niet alleen door de koeien buiten te laten lopen. Bijvoorbeeld in West-Friesland en Waterland hebben biologische akkers en weilanden door het jaar heen meer kleurvariaties aan bloemen. Door biologisch te kopen, helpt u mee aan een mooi Hollands landschap.

9. Goed voor de natuur

Omdat de biologische landbouw geen kunstmest gebruikt en alle dierlijke mest in de kringloop teruggaat, is er geen mestoverschot. De bodems en sloten rondom biologische bedrijven hebben dan ook nauwelijks last van verzuring en vermesting. Ook wordt de natuur niet verstoord door chemische bestrijdingsmiddelen. Rond een biologisch bedrijf vind je dan ook vaak een grotere diversiteit aan wilde planten en dieren dan rond een gangbaar bedrijf. Vooral vlinders, die zeer gevoelig zijn voor bestrijdingsmiddelen, en vogels komen er meer voor.

10. Beter voor de maatschappij

De biologische landbouw levert de maatschappij veel voordelen op:

Er is minder vervuiling van sloten, meren en grondwater. Dat bespaart waterzuiveringskosten.

Door het gebruik van natuurlijke mest kan biologische grond beter regenwater opnemen en vasthouden. Dat voorkomt snelle afwatering en overstroming van rivieren.Er is minder kans op massale uitbraak van dierziektes als BSE, de varkens- en vogelpest. Dergelijke ziektes kosten de gemeenschap miljarden.

Veel biologische boerderijen zijn ook zorgboerderijen. Verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten kunnen er terecht. Het contact met dieren en planten heeft vaak een therapeutische werking.

Bron: www.biologica.nl

8. Wat houdt ecologisch in?

Ecologische landbouw...

Boeren die op een ecologische manier gewassen verbouwen, volgen duidelijke principes: ze hanteren de natuurlijke levensbeginselen buitengewoon voorzichtig, bevorderen doelgericht de bodemvruchtbaarheid en vermijden bewust de belasting van bodem, water, lucht, klimaat en milieu.

Het is niet zo dat ieder boerenbedrijf naar eigen goeddunken handelt. Wat een eko-boer doen mag en wat niet, is door verschillende richtlijnen geregeld, die op de bepalingen van afzonderlijke organisaties teruggaan. Ook werden in verschillende landen basisrichtlijnen voor de minimale voorwaarden voor ecologische landbouw vastgesteld. Bovendien zijn door het Europese besluit over de ecologische landbouw in juni 1991 duidelijke regels ten aanzien van plantaardige producten uitgevaardigd.

Historisch gezien ontwikkelde de ecologische landbouw zich uit twee grote stromingen: de biologisch-dynamische landbouw en de organisch-biologische landbouw. De eerstgenoemde heeft een langere traditie, aangezien hij zich baseert op een in 1924 door Rudolf Steiner, stichter van de antroposofie, gehouden cursus. Deze wereldbeschouwing ziet de gebeurtenissen in het leven in een andere dan louter materialistische context en houdt onder andere ook rekening met de stand der sterren. Het landbouwbedrijf wordt als een organisch geheel opgevat. De organisch-biologische landbouw werd na de Tweede Wereldoorlog door de Zwitser Dr. Hans Müller gesticht. De wetenschappelijke basis werd door de arts en docent dr. Hans Peter Rusch geleverd, die het in eerste instantie ging om de vergroting van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid door het activeren van liet leven in de bodem.

De moderne ecologische landbouw heeft zich sindsdien in vele vormen ontwikkeld. Wie alleen kunstmest en andere chemische middelen achterwege laat, werkt nog lang niet ecologisch. Alle praktische maatregelen die een eko-boer treft vullen elkaar aan. Dat reikt van de veelzijdige wisselteelt via een verliesverminderende mestbehandeling tot een mechanische onkruidregulering en een natuurlijke manier van vee houden. Boeren met een ecologisch bedrijf werken intensief samen met de natuur, niet tegen de natuur in. Dit lukt het beste wanneer de exploitatie van het bedrijf in de natuur werkende processen benadert. In heide ,gevallen is er in een ideale situatie een kringloop van wederzijds nut, waarvan de landbouwer evenzeer profiteert als de eindgebruiker van de ekologische landbouwproducten, die gezonde levensmiddelen wenst.

De kringloop op de boerderij

Een goed functionerende kringloop op de boerderij schikt zich niet alleen naar de kringloop in de natuur, maar probeert er ook een onderdeel van te zijn. De bodem voedt de planten, de planten voeden de dieren en de dieren bemesten de bodem. Op een ecologisch geleid bedrijf dient de kringloop op de boerderij verregaand gesloten te blijven. Dat wil zeggen:

  1. zo weinig mogelijk kopen en dan alleen van andere biologische bedrijven;
  2. de dieren voeren met datgene wat op het eigen land groeit;
  3. het land met de mest van de dieren, plantenresten of peulgewassen bemesten;
  4. de hele bedrijfsstructuur zo veelzijdig vormgeven dat een levendige veelsoortigheid gegarandeerd is.

De planten- en diersoorten moeten aan de bodem en het klimaat aangepast zijn en er mogen slechts zo veel dieren worden gehouden als het land aan kan en kan voeden.

Veelzijdige wisselteelt

De adviseurs van de biologische landbouworganisaties helpen de landbouwers onder andere bij het opstellen van een zo veelzijdig mogelijke en aan de verhoudingen in ieder afzonderlijk bedrijf aangepaste gewassenteelt. Op de velden worden granen, hakvruchten, groenten en peulvruchten in een zinvolle volgorde afgewisseld. Het klimaat en de bodem, de grootte van het bedrijf en de aanwezige machines en gebouwen zijn even belangrijk als de voorkeuren en capaciteiten van de bedrijfsleider. Een veelzijdige teeltvolgorde voorkomt uitputting van de bodem, maar levert ook een grote, natuurlijke variëteit van veldgewassen. Tegelijkertijd staan hierdoor verschillende soorten veevoer uit eigen productie ter beschikking en is de kringloop gesloten.

Werken zonder chemische middelen

In de ecologische landbouw zijn chemisch-synthetische pesticiden, kunstmest, middelen ter behandeling, bescherming, opslag en narijping van planten, groeistoffen en hormonen verboden. Ecologische boeren werken uitsluitend met natuurlijke hulpmiddelen. Zo kan minerale stikstofmest bijvoorbeeld worden vervangen door onder- en tussenzaaigoed met peulvruchten als lupine, wikke of klaver, die de stikstof in de lucht op een natuurlijke manier aan de wortelknolletjes binden.

Zo is er voor ieder probleem een beproefde oplossing, want de moderne ecologische landbouw is in veel opzichten een voortzetting van de pre-industriële landbouw met zijn oeroude, overgeleverde methoden. Daartoe behoort ook de wetenschap, dat er tegen ieder kwaad een kruid gewassen is. De verzorging van de bodem

Bodemverzorging en vruchtbaarheid vormen het hoofddoel van iedere eko-boer. Het principe van bodembewerking luidt: diep losmaken, oppervlakkig keren, zodat ieder levend wezen in de bodem kan blijven en werken in de laag waarvoor het geschapen is. Grof omploegen door grote machines en het intensieve gebruik van landbouwchemie verstoren deze lagen vaak en hebben op de lange duur een eenzijdige, dode bodem tot gevolg. De ecologische boer besteedt ook aandacht aan de voeding van de levende wezens in de bodem. Ze verwerken organische massa tot voedingsstoffen, die op hun beurt door de plant worden opgenomen. Door groenbemesting en mulchen voedt de ecologische boer derhalve niet de plant, maar de bodem.

Nuttig 'onkruid'

In plaats van onkruid spreken eco-boeren liever van 'bijkruiden', of 'wildkruiden'. Het zijn geharde planten die zich buitengewoon goed kunnen aanpassen, maar die vaak voor de boer op de verkeerde plaats staan. Als ze geteelde gewassen bedreigen, kan de wildgroei mechanisch, door te wieden, redelijk binnen de perken worden gehouden. Als ze op de juiste plaats staan, verminderen wildkruiden de kans op erosie, bevorderen ze het bodemleven en bieden ze ruimte en voeding aan de gezaaide gewassen. Gewied wildkruid kan ook als mulch dienen.

Voor de wildkruiden zijn natuurgebieden, waar hun nut voor andere kleine levende wezens optimaal tot uitdrukking komt, een ideale plek om te leven.

Een even gunstig effect als de wildkruidbedekking heeft op verbouwde gewassen, bodemleven en gezondheid van de planten, hebben onderzaaiingen, dekvruchten en mengzaaisel van verscheidene soorten verbouwde gewassen. Eko-boeren zaaien ze doelgericht.

Veehouden

Varkens zijn levendige, speelse dieren, runderen grazen het liefst in de weide en kippen scharrelen, pikken en baden in het zand: aan de natuurlijke behoeften van de gehouden dieren wordt in de ecologische landbouw zo veel mogelijk tegemoet gekomen. Middelen die de productie doen stijgen, zijn verboden. Het voer, dat binnen het eigen bedrijf wordt gekweekt, is hoogwaardig. Geïmporteerd veevoeder uit de Derde Wereld wordt uit solidariteit met de boeren aldaar afgewezen. leder bedrijf mag slechts een bepaald aantal dieren per hectare houden, bijvoorbeeld een koe met kalf per hectare.

Uw vraag niet gevonden ? Stel uw vraag

terug